HUR GÅR EN VALIDERING TILL

Du kommer att testas både teoretiskt och praktiskt då valideringen ska säkerställa såväl kunskaper som förståelse och färdigheter.

Innan det är dags för din validering skickar testcentret ut information om var, när valideringen ska genomföras och hur du behöver förbereda dig.

Tänk på att man inte kan misslyckas i en validering, den visar på vad man kan och vad man eventuellt behöver komplettera. Om valideringen visar att du saknar någon kunskap eller kompetens inom yrket så kommer din testledare ge dig tydliga instruktioner om hur och var du kan göra dessa.

TEORETISKA MOMENT

Den teoretiska delen av valideringen genomförs som ett skriftligt test på en dator. Din testledare kommer att hjälpa dig att komma igång med testet.
Du kommer att få drygt ett hundratal frågor från olika delmoment som berör de olika kompetenser som ingår i det yrke du valideras mot.
Om du känner dig osäker kan du lämna frågan obesvarad och gå vidare för att sedan återvända till frågan när du vill. Du kan också gå tillbaka till redan besvarade frågor och ändra ditt svar.

För det teoretiska testet har du en maxtid på fyra timmar. Du har i snitt två minuter på dig att besvara varje fråga, vilket är gott om tid. Du kan pausa testet mellan varje delmoment så länge du håller dig inom maxtiden.
Under hela provet kan du se hur mycket tid du har kvar genom en nedräkning av tiden som startar när du påbörjar testet. Det teoretiska testet finns bara på svenska men det kommer vid behov finnas tillgång till hjälpmedel för språkförståelse.

När du är klar med det teoretiska testet går du och din testledare igenom resultatet tillsammans.
Du får återkoppling på hur det har gått inom varje delmoment som testet har berört.
När genomgången är klar får du hjälp av testledaren att förbereda dig inför de praktiska moment som följer nästa dag.

PRAKTISKA MOMENT – OLIKA MODULER

Det praktiska momentet består av olika moduler som du ska genomföra. Syftet med dessa moduler är att du ska få möjlighet att visa vilken praktisk kompetens du har inom yrkesrollen. Det är viktigt att du är noga med att följa testledarens instruktioner och ritningar då det är en del av valideringen.
Modulerna innehåller moment och svårigheter som ingår i yrkesrollen.
Det är samma moment med likadan utrustning på samtliga valideringscenter, oavsett var i landet du genomför din validering.